اسپیسرهای تراز کننده بتن

حل یک مشکل قدیمی

طرح و ابداع : شرکت بعدسوم
شماره ثبت اختراع : 85183
طبقه بندی بین المللی : GO1N;EO4B

اهمیت ضخامت بتن یکنواخت در اجزای بتنی ساختمان

• نقش فاصله دهنده ها در افزایش کیفیت اجرایی-ساختمانهای بتن مسلح و اجزای بتنی سازه ها
• ضعف های سازه های بتنی مسلح

((بر اساس مطالعات رسمی ، هر2میلیمتر کاهش در پوشش بتن الزامی ، 5 سال عمرمفیدسازه را کاهش می دهد))

جزئیات اجرایی سیستم های (سقف) مختلف

جزئیات اجرای پروفیل کروم بند و نحوه اتصال اسپیسر های این سیستم

نمایش میزان مقادیر بتن استاندارد طبق آئین نامه ها

جلوگیری از بریده شدن کاور بتن استاندارد در سقف به وسیله پروفیل کروم بند

کاربردهای دیگر ترازکننده بتن (کروم بند)

دیوار های بتنی

کف های بتنی صنعتی

در شمشیری راه پله ها و پاگردها

روش اجرای بتن ریزی با این سیستم

طراحی و ساخت شمشه ماله دسته دار برای سهولت در انجام کار